Kniha žalmů
Anonym

Vyberte typ vydání

Dvojjazyčná verze žalmů v českém překladu Viktora Fischla s výběrem Rašiho komentářů. Takto koncipovaná kniha je pozoruhodná hned ze dvou hledisek: jedná se o první dvojjazyčné, česko-hebrejské vydání, a text žalmů je doplněn o výbor z Rašiho komentářů Rašiho (rabi Jicchak Šlomo, zvaný kníže komentátorů, který vytvořil komentáře k Tóře, žil v 11. století ve Francii) . Česká verze žalmů pochází od Viktora Fischla, jehož překlad je zároveň velmi poetický a přesný.

Z hebrejštiny přeložil Viktor Fischl, překlad Rašiho komentářů vybrali a z hebrejštiny přeložili Ivan Kohout a Jan David Reitschlager. 

váz., 416 stran, 110x180, 2018

ISBN 978-80-7407-173-7

 

Ukázka

ŽALM 20
1 Žalm Davidův pro předního zpěváka.
2 V den úzkostí nechť Bůh tě vyslyší.
Nechť ochrání tě jméno Boha Jaakovova.
3 Nechť ze svatyně své ti pošle pomoc a ze Siónu posilu.
4 Nechť vzpomene všech tvých darů obětních
a oběti tvé zápalné přijme.
5 Nechť dá ti, co si srdce přeje,
a splní všechny tvoje úmysly.
6 Plesati budeme ve spáse tvé
a ve jménu Páně praporcům dáme vlát.
Nechť Bůh vyplní všechna tvoje přání.
7 Teď vím, že Bůh pomáhá pomazanému svému,
vyslechl ho ze svatých nebes svých
a jeho mocná pravice ho podpořila skutky udatnými.
8 Jedni ve vozy válečné, druzí doufají v koně.
My si však nikdy neustaneme připomínat jméno Boží,
jméno našeho Pána.
9 Oni proto klesli a padli,
my jsme však povstali a vzpřímeni stojíme.
10 Pomoz, Bože! Ať král nás vyslyší v den,
kdy ho voláme.

 

 

א לַמְנצֵַּחַ מִזמְוֹר לְדָודִ.
ב יעַַנךְָ יהוה בְּיוֹם צָרָה ישְַׂגֶּבְךָ שֵם אֱלֹהֵי יעֲַקֹב.
ג יׁשְִלַח עֶזרְְךָ מִקֹּדֶשׁ וּמִצִּיּוֹן יסְִעָדֶךָּ.
ד יזִכְֹּר כָּל מִנחְֹתֶךָ ועְוֹלָתְךָ ידְַׁשְּנהֶ סֶלָה.
ה יתִֶּן לְךָ כִלְבָבֶךָ וכְָל עֲצָתְךָ ימְַלֵּא.
ו נרְַנּנְהָ בִּישׁוּעָתֶךָ וּבְׁשֵם אֱלֹהֵינוּ נדְִגֹּל
ימְַלֵּא יהוה כָּל מִׁשְאֲלוֹתֶיךָ.
ז עַתָּה ידַָעְתִּי כִּי הוֹׁשִיעַ יהוה מְׁשִיחוֹ
יעֲַנהֵוּ מִׁשְּמֵי קָדְשׁוֹ בִּגְבֻרוֹת יׁשֵַע ימְִינוֹ.
ח אֵלֶּה בָרֶכֶב ואְֵלֶּה בַסּוּסִים
ואֲַנחְַנוּ בְּׁשֵם יהוה אֱלֹהֵינוּ נזַכְִּיר.
ט הֵמָּה כָּרְעוּ ונְפָָלוּ ואֲַנחְַנוּ קַּמְנוּ ונַּתְִעוֹדָד.
י יהוה הוֹׁשִיעָה הַמֶּלֶךְ יעֲַננֵוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ.

 

 více