Řecké mýty
Luc Ferry

Vyberte typ vydání

Luc Ferry předkládá v tomto díle výklad klasických řeckých mýtů a jejich přínos moderní době. Nejedná se ale o pouhé převyprávění řeckých mýtů, jak je tomu v doposud jediné  ucelené knize v češtině od Roberta Gravese. Ferry se snaží o popis schémat chování řeckých hrdinů a kniha se tak pohybuje na pomezí mytologie a psychologie. Díky tomu, že Ferry často využívá pro přiblížení mýtů ustálených spojení, která dodnes používáme v běžném jazyce jako např. Midasovy uši, Ariadninu nit, popadnout býka za rohy, je jeho text dobrodružnou a zároveň přístupnou výpravou do světa antiky.

Luc Ferry (1951), francouzský filozof, univerzitní profesor a politik, je autorem mnoha popularizačních knih z oblasti mytologie a filozofie se zaměřením na dědictví klasických mýtů  starověku. V letech 2002–2004 zastával funkci ministra kultury ve vládě Jeana-Pierra Raffarina. Mezi jeho nejvýznamější díla patří Naučit se žít, 2006, Moudrost mýtů, 2008, Revoluce lásky, 2010, Destruktivní inovace, 2014, Transhumanistická revoluce, 2016.


Z francouzštiny přeložil Joseph. F. Vedlich

ISBN: 978-80-7407-466-0

512 stran, 145x205 

Ukázka

Význam Odysseovy cesty Z Tróje do Ithaky neboli od chaosu k harmonii

Odysseova dobrodružství jsou velmi zábavná i pro čtenáře neznalého jejich fi losofi ckého rozměru, ten však při nezasvěcené četbě o mnoho přichází. Dobrodružství krále Ithaky odhalí svůj hlubší význam pouze v perspektivě fi losofi e života, tedy kosmické moudrosti, v perspektivě nově a poutavě defi novaného dobrého života smrtelníků nebo zkrátka v perspektivě laické (nenáboženské) spirituality, jejímž je Odysseus v dějinách myšlení Okcidentu prvním představitelem. Pokud dobrý život smrtelníků znamená život v harmonii s řádem světa, který Řekové nazývají kosmos, pak je Odysseus archetyp autentického mudrce, který ví, co chce a kam jde. Abychom tomu porozuměli, nejdříve nastíníme několik linií příběhu, kterými vystoupí tento epos v celém svém reliéfu a ukáže se jeho morální a duchovní hloubka.

První linie příběhu Jablko sváru a cesta od špatného života k životu dobrému: filosofické putování k moudrosti

Odysseus se vydává na ... více